Premios 20Blogs

jueves, 27 de noviembre de 2014

NOTA DOS COLABORADORES DO BLOG

Que Daniel Villapol (D. Dani) é un suxeito pouco ou nada recomendable, está fóra de toda dúbida.

Que Daniel Villapol (D. Dani) é un fulano nada de fiar (é un terxiversador da realidade) sábeo todo Deus que tivo algún tipo de relación con el.

Que Daniel Villapol (D. Dani) está recollendo parte dos froitos que sementou durante moitos anos en forma de soberbia, cobiza, coacción e avasalamento de todos aqueles que ousaban a levarlle un mínimo a contraria (é dicir, defensores dos seus intereses e non dos de D. Dani) tamén é de dominio público en Trabada.

Que Daniel Villapol (D. Dani) está a dous pasos de ter un atestado no seu propio pobo tamén se vai dando conta cada vez máis xente (pouco lle queda a quen achegarse).  De todas formas, isto a el élle igual, xa que ten un estómago que coce os parafusos con rosca e todo.

Que Daniel Villapol (D. Dani) ten entre as súas moitas especialidades a de “amañador de partixas” é sabido por todos, e neste caso enfrontou a numerosas familias (está moi baixo de escrúpulos). Isto tamén lle é igual, con tal de sacar o seu para diante (ou sexa, un lote de madeira, ou o que se preste, ao mellor unha finca, se cadra unha herdanza, ou tamén facer mal a a terceiros).

AGORA BEN, DITO TODO ISTO, DESDE ESTE MEDIO ESTAMOS EN CONTRA DE TODO TIPO DE AGRESIÓN PERSONAL (hai uns días enleouse con Nieblas, grazas a Deus, dous iguais). ESAS NON SON FORMAS DE SOLUCIONAR NADA.


jueves, 20 de noviembre de 2014

E SEGUEN A CHEIRAR MAL AS ACTUACIÓNS DE DON DANI

O pasado 11 de novembro saía publicado o seguinte artigo na Voz de Galicia:
“La industria maderera se enfrenta a la Xunta por el reparto de los fondos para el monte
Piden en bloque que en año electoral no se concentren los recursos forestales en los concellos para apagar incendios

El pasado 10 de octubre, en el registro de la Xunta, entró oficialmente una carta dirigida a la conselleira Rosa Quintana en la que todo el sector maderero, en una iniciativa sin precedentes, enmienda una gran parte de la política forestal de la Xunta. La misiva, firmada por diez organizaciones de toda la cadena de valor de la madera, desde propietarios a industrias, es fruto del malestar de las empresas con el actual secretario xeral de Medio Rural, Tomás Fernández Couto. En Galicia este negocio es muy relevante: hay 700.000 propietarios forestales y solo la industria de la primera transformación -tablero y pasta- factura 1.299 millones. En 52 concellos rurales, la madera representa un tercio de su riqueza.
Según la versión de quienes suscriben el documento, las discrepancias se remontan al verano pasado, cuando el sector forestal se percató de que la Xunta había enviado a Bruselas una propuesta de plan de desarrollo rural para el período 2014-2020 (cofinanciado con fondos comunitarios) sin haberlo consensuado con los agentes, tal y como establece la Comisión. Las empresas elevaron su queja a la UE. Y Bruselas, de vuelta, envió a unos funcionarios a Santiago para evaluar si se había incumplido el procedimiento, un dictamen que el sector desconoce aún.
El origen del malestar del sector con la Xunta se sitúa en el descenso de los fondos para inversión en el monte debido a que una gran parte de los recursos irán a los ayuntamientos para financiar las cuadrillas municipales de extinción de incendios.

Cofinanciación con la UE
Ante esta controversia, que ya se produjo en el diseño del anterior plan, la Xunta se defiende con el argumento de que, ante la carestía de ingresos por la crisis, se hace necesario abrir esta vía para mantener un mínimo de recursos necesarios que permitan cofinanciar con la UE otros programas de desarrollo rural y agrario. Dicho de otro modo: si la Xunta financia con sus fondos propios toda la extinción de incendios, tal y como hacía antes, se quedaría sin el dinero que debe aportar en otras estrategias clave para el futuro del campo. Es decir, que el conjunto del medio rural gallego, incluido el sector forestal, saldría perdiendo.
La carta enviada por diez asociaciones a Rosa Quintana evidencia un profundo divorcio entre Fernández Couto y las empresas de la cadena de valor. En la misiva, además, se da cuenta de otras denuncias como «problemas de tramitación administrativa e de xestión orzamentaria» o «unha inseguridade xurídica crecente orixinada por vacíos legais», dice literalmente la carta.
En el sector forestal hay empresas que se preguntan todavía por qué solo 20 días después de que la misiva entrara en el registro de la Xunta, los aserraderos y rematantes de Lugo, a iniciativa del empresario Daniel Villapol, introducen en el orden del día de su asamblea un punto para romper con Fearmaga y con la patronal Confemadera, escisión votada a favor, pero que sigue sin comunicarse oficialmente.”

Hai dous puntos clave neste artigo que merecen ser comentados, por unha banda temos esa referencia ao financiamento das cuadrillas municipais de extinción de incendios que pagaría a UE, e a pregunta que xorde é ¿quen son as persoas que forman parte deste persoal? Porque na gran maioría dos concellos son @s amig@s do alcalde/alcaldesa, xente que debe favores e que nin sequera teñen pensado en ir aos exames, e que se van é porque @s chaman á casa e lles din que hai que ir, polo menos disimular! Iso si, tamén hai persoas moi válidas e que teñen que roer porque os exames escritos son perfectos e non admitilos sería buscarse graves problemas.

O segundo punto ao que hai que facer referencia está no final do artigo e que lles imos explicar enseguida aos da Voz de Galicia o por que desa ruptura con Fearmaga e con Confemadera: a suposta íntima amizade entre Daniel Villapol e Tomás Fernández Couto. A lealdade entre amigos é algo imprescindible para Don Dani, claro, se saca tallada… porque polas ánimas non anda. Algún acordo terán entre eles.

E para rematar, se vostedes queren loitar polos nosos montes e defendelos, únanse este 22 de novembro á manifestación que terá lugar en Santiago de Compostela, xunt@s podemos! Sabemos que hai asamblea en Trabada, pero en cada casa hai máis de un, hai que repartirse para loita polos nosos dereitos!!!!


jueves, 13 de noviembre de 2014

PUNTOS A TRATAR NA VINDEIRA ASEMBLEA DO 22 DE NOVEMBRO

O vindeiro 22 de novembro vaise a celebrar unha asemblea extraordinaria da comunidade de montes de Trabada.

O motivo primordial desta reunión é o conflito establecido co concello de Vilanova pola titularidade duns montes chamados "As Louseiras". Tal disputa non sairía á palestra se non fose porque Rede Eléctrica vai a montar unha liña neses terreos e iso vai supoñer unha fonte de ingresos. Nestes meses houbo unha serie de reunións co concello limítrofe e chegouse a algún acordo, dos cales se dará conta na vindeira asemblea para a súa rectificación, cousa que é moi precisa para que Rede Eléctrica faga o pago correspondente ao paso de dita liña e despois xa se verá como se fai o reparto coa asociación dos montes de Vilanova e un propietario particular. O que si está claro, é que esta nova xunta reitora e o seu presidente queren facer uso da democracia non empregada ata fai uns meses e dar conta da situación real que viven os nosos montes.

E xa que se vai levar a cabo esta asemblea, vaise aproveitar a ocasión para que aquela persoa que considere ter dereito a ser partícipe da comunidade, así o faga. Para iso recordámoslles a tod@s quen pode ser comuneir@ en Trabada:


Segundo o REGULAMENTO DA LEI DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN.
Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 1371989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.
 No seu TITULO PRIMEIRO di:

Artigo 1.- Concepto.

Para os efectos deste regulamento, enténdese por monte veciñal en man común os terreos radicados na comunidade autónoma de Galicia que, con independencia da súa orixe, as súas posibilidades productivas, o seu aproveitamento actual e a súa vocación agraria, pertenzan a agrupacións veciñais na súa calidade de grupos sociais e non como entidades administrativas, e os veñan aproveitando consuetudinariamente en réxime de comunidade, sen asignación de cotas, os membros daquelas na súa condición de veciños.

Artigo 2.- Titularidade.

A titularidade e aproveitamento dos montes veciñais en man común perténcelle á comunidade veciñal correspondente.

Artigo 3.- composición da comunidade veciñal.

A comunidade veciñal entenderase composta polos veciños comuneiros que a integren en cada momento.

Artigo 4.- condición de veciño comuneiro.

Terán a condición de veciños comuneiros aquelas persoas titulares de unidades económicas que residan habitualmente con << casa aberta >> dentro da área xeográfica sobre a que se asente o grupo social que tradicionalmente aproveitou o monte, conforme ás situacións consuetudinarias que viñan existindo entre os seus compoñente, ou aqueloutras persoas que acaden a citada condición no sucesivo e que veñan exercendo, segundo os usos e costumes da comunidade, algunha actividade relacionada co monte.


E segundo os "ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMÚN DE TRABADA "MONTE PICATO" DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRABADA", no seu CAPÍTULO II: DE LOS COMUNEROS sabemos que

"Artículo 2º.
Componen la comunidad, sin asignación de cuotas, las personas que figuren como tales en el Libro de Altas y Bajas de comuneros de la Comunidad de Montes de Trabada "Monte Picato", parroquia de Trabada, y sean titulares de unidades económicas, productivas o de consumo, con casa abierta y residencia habitual independiente dentro del área geográfica sobre la que se asiente el grupo social al que tradicionalmente estuviese adscrito el aprovechamiento del monte.
La observación del cumplimiento de estos requisitos corresponderá en primer lugar a la Junta Rectora, quien podrá exigir las pruebas que estime convenientes a efectos probatorios de la condición de comunero. Examinadas las pruebas, serán presentadas las solicitudes a la Asamblea General, la cual decidirá, a la vista de la propuesta de la Junta Rectora, si concurren o no los requisitos exigidos para ser comuneros.

Artículo 3º.
Se entenderá por residencia habitual aquella que se efectúe continuadamente durante un año, realizando los actos fundamentales de la vida y con permanencia superior a diez meses en cada año.
Queda exceptuado del requisito de antigüedad de residencia la persona que viniere a ocupar por título de herencia la casa del comunero fallecido, si hay continuidad entre ambos. La excepción no afectará al tiempo de residencia fijado anualmente.

Artículo 4º.
A todos los fines de participación en la Comunidad se considerará un comunero por cada familia que viva con independencia, teniendo que ser ésta completamente demostrable.

Artículo 5º.
El vecino emigrado que retorna al lugar recupera de inmediato sus derechos siempre que cumpla los requisitos exigidos en los artículos anteriores.

Artículo 6º.
La condición de comunero se pierde:
a) Por dejar de tener residencia en la parroquia de Trabada
b) Por fallecimiento
c) Por cualquier otro motivo señalado por estos estatutos o por la Ley de Montes Vecinales en Mano Común y su Reglamento"

(Aclarar antes de nada, que a redacción do Estatutos da Comunidade de Trabada están redactados en castelán, por iso este cambio de idiomas na redacción do artigo.)

Tamén é interesante ver o seguinte enlace, que nos aclara tamén as condicións da calidade de comuneir@s e fai referencia á xurisprudencia que nos podemos atopar:  http://cristinabugarin.blogspot.com.es/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=6

Así que, dicirlle a toda aquela persoa que se considere con dereito a ser partícipe desta Comunidade, que pode presentar a súa solicitude en Xestravia en horario de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas; ou poñéndose en contacto co secretario da comunidade Xosé Ramón do Bizarro. Solicitudes que poden cubrir alí mesmo, segundo o modelo que se lles facilitará e achegando xunto a ela proba documental de que cumplen tal condición, que se pode facer segundo dúas vías:

1) Acompañando á súa solicitude a firma de dúas/dous comuneiras/os que dean testemuña de que cumpre as condicións de entrada na comunidade
2) Presentando probas documentais que corroboren o cumprimento dos requisitos para ser comuneira/o (entendendo como tales, recibos dun ano de luz, auga, teléfono fixo....).

Hai que dicir que todos os que presenten os papeis requeridos, teñen dereito a formar parte da comunidade e que a Xunta reitora non ten dereito a prohibir a entrada de ninguén que teña a documentación en regra. Xa sabemos que non estamos acostumbrados porque ata o de agora, non se facía así.

A Xunta reitora estudará os casos e dará traslado deles á vindeira asemblea xeral, así que canto antes vosteden fagan este trámite mellor.

jueves, 6 de noviembre de 2014

Algo cheira mal nas últimas actuacións de Don Dani

Que nos contan só unha parte do que pasa na realidade do monte galego, é una verdade tan grande como a muralla chinesa, pero que detrás do que cada un fai sempre hai obxectivos ata certo punto segredos, tamén.

A semana pasada rompeuse a asociación máis importante de empresas madeiristas de Galicia por iniciativa do noso Don Dani, que parece que entre empresarios do sector de Lugo ten o seu recoñecemento e sígueno nas opinións.

Iremos contar de xeito máis ou menos transparente, que contan os medios de comunicación, e que cada un saque as conclusións que lle parezan, que a nós non nos pagan por dar xuízos de valor, aínda que pensemos que algo non cheira de todo ben...

O venres pasado a Voz de Galicia, publicaba o seguinte:

"Nacida hace ya 35 años como la primera asociación forestal de toda Galicia, la organización que agrupa al medio millar de empresas de aserraderos y rematantes de la comunidad puede vivir hoy su primera gran escisión. Unas 170 empresas de Lugo están llamadas a votar esta mañana en la capital provincial la continuidad en Fearmaga y, en consecuencia, a seguir en la organización que cohesionó a toda la cadena de valor del sector hace dos años: Confemadera.

Los presidentes provinciales de Ourense, A Coruña y Pontevedra enviaron el pasado martes a su homólogo de Lugo, el empresario Daniel Villapol, un burofax en un intento de evitar in extremis la escisión provincial. En la carta manifiestan su sorpresa por un malestar que no se cimentar en hechos concretos y tienden la mano a debatir en el seno de la organización cualquier aspecto para buscar puntos de encuentro. Este burofax es una respuesta a una carta que el pasado 14 de octubre había enviado Daniel Villapol a los presidentes provinciales. En ella mostraba el malestar del empresariado provincial de Lugo porque los intereses de los asociados no «han sido defendidos» por Fearmaga «con objetividad, eficiencia e indepedencia», y abría la puerta a actuar como una provincia independiente.

Villapol negó ayer que haya urdido ninguna estrategia para decantar la votación de esta mañana en favor de la escisión, una opción que obedece al sentir de los empresarios lucenses. «Tampoco es cierto que esto los coja por sorpresa porque se ha denunciado internamente en la organización de forma reiterada», sostiene el empresario. Parte del desencuentro de los aserraderos y rematantes de Lugo con la dirección de Fearmaga proviene del conflicto abierto con Ence en la pasada primavera, y que derivó en una huelga de entregas a la pastera. Elier Ojea, además de presidir el colectivo de aserraderos y rematantes de Galicia, Fearmaga, era entonces y es ahora presidente de Confemadera, el paraguas que agrupa a todo el sector, incluido Ence. En declaraciones a este periódico, Elier Ojea hizo ayer un llamamiento a «no destruir el enorme trabajo que ha costado unir toda la cadena de valor de la madera» y, en relación a las críticas de Lugo, recordó que Confemadera está para diseñar la estrategia del sector y no para actuar de parte en conflictos entre empresas, «algo que prohíbe Competencia». «Nosotros ejercimos entonces un papel mediador, que era nuestra función», precisó el empresario".

A entrevista a Elier Ojea, pódese ler no seguinte link: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/11/01/elier-ojea-sector-forestal-precisa-vision-estrategica-pais-cortoplacista/0003_201411G1P34993.htm

Sorprende que este home manteña que a asociación vai seguir loitando por tódolos empresarios de Galicia, saíran ou non da asociación. Tampouco lle parece ben que Daniel, como presidente dos empresarios de Lugo, diga que se vai reunir con Tomás Fernández Couto, secretario xeral de Medio Rural. Tamén hai que dicir, que as malas linguas din que son íntimos amigos... Ata aí podemos falar sin emitir xuízos.

Pero sorprende un artigo publicado o pasado 31 de outubro en Economía Digital: http://www.economiadigital.es/gles/notices/2014/10/golpe_a_la_unidad_del_sector_forestal_los_empresarios_de_lugo_rompen_la_patronal_gallega_39985.php

¿Que nos cheira mal aos que coñecemos a Daniel? Pois que se digo branco, quero dicir negro, e a silla da asociación está en xogo:

"Daniel Villapol asegura que no hay intención en Lugo “de forzar un cambio de liderazgo” en el sector forestal y que no aceptaría ocupar la silla de Elier Ojea en la presidencia de la federación para no dejar espacio a la sospecha. “En 6 meses podríamos estar en Fearmaga de nuevo. Hace falta independencia de quien nos representa y que realmente la silla de Fearmaga exista”, zanja".

Pero claro, se a iso engadimos o seguinte comentario... "Pero lo cierto es que el movimiento ha desconcertado a propios y extraños. Más todavía cuando faltan apenas ocho meses para que Elier Ojea, que volvió a reclamar este jueves unidad, cumpla cuatro años en la presidencia de Fearmaga y se convoquen elecciones".

Agora que Don Dani está liberado da presidencia da Comunidade de Montes e que ten máis tempo libre, quizáis non lle importaría presidir a asociación. Por suposto, está ben relacionado como se formula no propio artigo e non nos cabe ningunha dúbida de que ten intereses creados... Seguro que os de Ence non estarían moi contentos pero...

Podedes opinar, que hai tema...

jueves, 30 de octubre de 2014

ENTREVISTAS A D. DANI

Este domingo pasado, día 26 de outubro saíu publicada unha entrevista a don Dani cun titular destacado “EL SECTOR FORESTAL EN SU CONJUNTO ES EL QUE MÁS PUESTOS DE TRABAJO ESTÁ CREANDO EN LA COMARCA”.
Ao pouco de comezar o artigo destacan estas verbas “Daniel Villapol, propietario del Grupo Villapol, es el hombre con más experiencia dentro del sector..”. Sorprenden estas verbas, porque en Trabada, de sempre se creu que a empresa era dos irmáns, pero xa vemos que non é así.
Unha das problemáticas que di que ten o monte actual é o minifundio, supoñemos que non se refire aos montes de Trabada, pois, todo hai que dicilo, gozamos dunha concentración que rematou con ese problema. Aínda que se segue adiante coa loita de devolución a propietarios dos montes de man común, volveremos atrás no tempo e estaremos de novo ante os minifundios na nosa localidade.
A seguinte problemática da que fala son as pistas, que segundo el non están de acorde co aproveitamento. E digo eu: en Trabada, e grazas á concentración suponse que deberían de estar ben, aínda que aquí o gran problema é de cando empresas como a del, cortan as árbores e esnaquizan esas pistas cos camións para sacaren a madeira  das fincas. E tampouco hai un mantemento por parte da administración, exemplo a pista asfaltada que vai do Vilar ao alto de Fórnea, que hoxe en día ten de todo, menos asfalto.
Segue a entrevista falando da importancia do sector forestal na Mariña e dos postos de traballo que xera, onde está o Grupo Villapol con dúas empresas e de que conta con 52 empregados directos e , moitos indirectos (non sabemos se dentro destes postos está Alejandro ou este era só empregado da comunidade de montes). Iso si, non fala do ERE da súa empresa, supresión de horas extras, adianto de vacacións, reorganización de postos de producción… (nova recollida na prensa: http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2009/04/13/0003_7648504.htm)-
Cando se lle pregunta polas relacións con ENCE o único que fai é xeneralizar as relación entre provedores e clientes e non di nada sobre a verdadeira situación, que é que é considerado persoa non grata naquela fábrica. Se unha conversa non interesa, ímonos polas ramas!!!
E si, agora case nos caen as bágoas da emoción cando se lle pregunta “¿Qué sería de Trabada sin el Grupo Villapol? Bueno, si no fuéramos nosotros serían otros, quién sabe. Está claro que somos una empresa relevante para un concello de tan pequeñas dimensiones. Somos una familia muy vinculada a Trabada y es una parte importante a nivel productivo”. E voulle responder eu ao entrevistador, mire, en Trabada haille moita xente que fixo e fai tanto ou máis polo pobo que esta empresa, hai xente que levou e leva o nome de Trabada polo mundo adiante, que se preocupou e preocupa das súas xentes, que loitou e loita por unha Trabada mellor… Persoas honradas e humildes que traballaron e traballan polo seu concello. Porque igual se debería informar vostede das condicións coas que se atoparon algúns dos traballadores cando enfermaron, que crían estar ben e o que estaban eran ben fastidiados e non só por problemas de saúde.
Seguinte pregunta. “¿Nunca se plantearon ir a algún otro lugar mejor comunicado? Podíamos tener ventajas, sí, en un polígono, con mejores infraestructuras…Pero aquí tenemos la ventaja de vivir en nuestra tierra. Esta es una empresa muy vinculada al terruño, a la vida de Trabada. Hemos tenido la suerte de conseguir una carretera razonable para el transporte y a nivel servicio tenemos casi de todo en el pueblo”.
Toca momento de reflexionar sobre estas verbas, en que outro sitio lles ían deixar montar unha fábrica, coma quen di, enriba dun camposanto? Por que o polígono de Trabada non se leva a cabo e as poucas empresas interesadas en montar un negocio se foron aos concellos lindeiros? (Pouco a pouco xa non sabemos quen é peor, se entrevistador ou entrevistado).
Continúan as preguntas e chegamos á que fai referencia á súa xubilación, que di que por idade lle falta un ano e que irá diminuíndo a responsabilidade de representación e que as novas xeracións tomarán as rendas (esperemos que o que se rumorea destas novas xeracións non sexa certo).
Pasamos á pregunta “¿Qué le hace disfrutar? Teniendo salud me gusta cumplir objetivos, la satisfacción por el trabajo bien hecho, el ver crecer los bosques y su desarrollo integral, y la parte social”. Para chorar coa risa… sexa vostede sincero e diga, gústame ter o carto no meu peto, lucrarme sen importarme nada, ver como medran os eucaliptos para facer negocio, porque díganos vostede: ¿onde está a parte social do seu traballo? Acaso nos beneficiamos no pobo de Trabada da súa bondade e xenerosidade e temos privilexios sociais respecto doutros concellos?
E ben, cando pasan a preguntarlle sobre política xa non é para chorar da risa, senón que é para morrer con ela, porque di que é unha persoa “de índole social y no me gusta la política”. Pero quen é o verdadeiro alcalde de Trabada? Xa se sabe que el como figura decorativa non se presta, pero como gran mandatario si… Estar por detrás sempre é mellor, que no caso de haber consecuencias nin o seu nome nin a súa firma vai aparecer por algures…
E clara estaba a súa resposta ao referente do mellor político, cal ía dicir, senón a Nuñez Feijoo, que de amiguismos tamén vai o tema e se agora estivese no poder o Che Guevara, sería este o mellor! Que aquí se fai falta ir apoiar un mitin do BNG a Ferrol porque del vou a sacar tallada, vaise….  E di que de Zapatero sobraba todo, o defensor dos beneficios sociais, critica ao político que concedeu os maiores beneficios deste tipo para a cidadanía, outra cousa moi distinta é que fosen xestionados de forma correcta.
Se desconfiades de que os nosos textos sexan verídicos, aquí vos deixamos o enlace para gozar da entrevista a este señor, que algún día, esperemos, poidamos declarar persoa non grata no concello http://elprogreso.galiciae.com/nova/367950-daniel-villapol-sector-forestal-conjunto-puestos-trabajo-creando-comarca?lang=esjueves, 23 de octubre de 2014

O que queira peixes terá que mollar o cú


É un refrán moi antigo, pero que segue sendo verdade. A nova lei de montes lévanos a que se queremos ter algo, non nos queda outra que loitar para mantelo. Neste caso nin tan sequera é para conseguir algo, é porque nos están a quitar o que é noso.

Por iso a Organización Galega de Montes de Man Común está a organizarse de cara a unha manifestación o vindeiro 22 de Novembro. O que din na súa páxina web é:

As débedas (supostas e falsas) que teñen as comunidades de montes consorciadas ou conveniadas, ademais de ter erros contables (sempre en contra das comunidades de montes), son inxustas xa que parten dun roubo. Arrincan de cando o réxime franquista lle usurpou os montes veciñais á veciñanza comuneira, para entregarllos a diversas administracións públicas .
Este, e outros moitos máis, son os motivos que enervaron á veciñanza comuneira e levaron á ORGCCMM a responder convocando a manifestación do día 22 de novembro solicitando á Consellaría de Medio Rural e do Mar a que nos orzamentos Xerais da Xunta de Galiza para o ano 2015 se dote dunha partida orzamentaria para a condonación das débedas dos montes conveniados e/ou consorciados.
Pola anulación das falsas débedas coa administración nos montes conveniados e/ou consorciados.

Para iso ademáis, está organizando charlas informativas en varios concellos. Xa estiveron en Ribadeo pero como de Trabada non asistiu moita xente, aquí tendes as vindeiras datas:

Venres 24 de outubro. 20 h. Auditorio do concello de Caldas (Ulla-Umia).

Sábado 25 de outubro. 19.30 h. Casa da comunidade de montes de cuñas, Pontecaldelas (Terra de Montes).

Venres 31 de outubro. 19.30 h. Salón de actos da Casa da Cultura do concello de O Carballiño (Carballino).


Sábado 9 de novembro. 11 h. Centro Arraianos, Amorece (Celanova).


E o que si é moi importante é que o 22 de novembro vaiamos todos os que poidamos a Santiago a loitar polo que é noso.

jueves, 16 de octubre de 2014

CONSORCIOS E CONVENIOS

No artigo anterior convidámosvos a asistir a unha manifestación que vai ter lugar o vindeiro 22 de novembro en Santiago de Compostela para conseguir a condonación das débedas das comunidades de montes.

Sabemos como se leva a xestión pública dos montes? Sabemos o que son os consorcios e convenios?

CONVENIOS: teñen a súa orixe na lei 5/1997 de 4 de xaneiro de Fomento da Produción Forestal, desenvolvida polo R.D. 1279/1978 de 2 de maio. Entre as súas características destacan:
1.       Obxectivo: fomentar a produción madeireira e repoboacións produtivas
2.       Son contratos administrativos entre propietario de solo e Administración
3.       A Xunta adiantará os gastos. O anticipo devengará o interese básico do BCE (1%) e o interese legal do diñeiro para algunhas especies (chopo e eucalipto)
4.       Os terreos quedarán baixo administración e tutela da administración
5.       Voo e solo propiedade do dono do monte. A Administración terá un dereito real sobre voo inscribible no rexistro da Propiedade
6.       Reparto durante vixencia do contrato dos beneficios: 70% propietario-30% Xunta
7.       O prazo do convenio é igual á quenda da especie principal (pode anularse si se abona a diferenza da conta de gastos do convenio)
8.       En calquera momento se poderá  cancelar o convenio pagando á Xunta o saldo pendente. Sobre a propiedade recaerá o IVE (dono do voo e solo) e as factuas irán ao seu nome (aínda que pague a Xunta)

CONSORCIOS:  a súa orixe recóllese na lei de 10 de marzo de 1941 sobre Patrimonio Forestal do Estado e o seu regulamento de 30 de maio de 1941. As súas características son:
1.       O propietario do solo cede parte dos seus dereitos ao Estado ca fin de que se repoble
2.       A masa forestal é propiedade do Estado recoñecendo este ao propietario o dereito a participar nunha porcentaxe dos beneficios (que quedarían fixados no contrato: 60% Estado-40% Propiedade ou 42,5 Estado-56,5% Propiedade)
3.       O estado corre con tódolos gastos, xestiona o monte e vende a madeira (non se precisa conta de gastos)
4.       Para rescindir o contrato o propietario do solo deberá mercar o voo ao Estado
5.       O consorcio será un contrato asinado por ambas partes en Escritura Pública e inscrito no Rexistre de Propiedade

Segundo a disposición adicional 2 da lei 13/1989, condona as débedas dos contratos, no momento da clasificación (ratificando na disposición transitoria novena punto cuarto da Lei 7/2012 de montes de Galicia).

¿E como está o noso monte? Consorciado ou conveniado? Pois está conveniado...
 Hai que dicir que a gran maioría das Comunidades de Montes están endebedadas e a de Trabada non podía ser menos.
¿Que pensan vostedes que é o mellor que se pode facer? ¿Que vai pasar coa nosa débeda? Opinen...