Premios 20Blogs

sábado, 27 de agosto de 2016

ACHEGAMOS OS ESTATUTOS Á VECIÑANZA

 Pouco a pouco as cousas en Trabada van cambiando ou inténtase que cambien.
Nun afán de actualizarse, a nova xunta reitora está a tentar de sacar adiante uns novos estatutos que consigan a igualdade da veciñanza comuneira, que a beneficie e coide dos seus dereitos... Procuran unha mellora na súa normativa interna.
Queremos axudarlles a que cheguen a tódala veciñanza e aquí llelos mostramos, para que ninguén se poida queixar de que lles foi complicado lelos e opinar sobre eles.
Segundo os anuncios que se puxeron polo pobo e mailas cartas que se enviou á veciñanza comuneira, teñen vostedes o mes de setembro para presentar alegacións ou propostas.
Animamos a esta nova xunta reitora a seguir traballando na procura do ben común, tan abandonado durante moitos anos. Lean e opinen.

ESTATUTOS


COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DA PARROQUIA DE
TRABADA
(Concello de Trabada)
  

ÍNDICE
CAPÍTULO I                        Disposicións xerais
CAPÍTULO II                       Dos/as comuneiros/as titulares
CAPÍTULO III                      Perda de condición de comuneiro/a
CAPÍTULO IV                     Dereitos e obrigas dos comuneiros
CAPÍTULO V                      Actos de disposición
CAPÍTULO VI                     Aproveitamentos
CAPÍTULO VII                    Distribución das cargas e débedas no caso de explotación directa do monte, total ou parcialmente polos veciños
CAPÍTULO VIII                  Órganos da Comunidade
CAPÍTULO IX                     Asemblea Xeral de Comuneiros/as
CAPÍTULO X                       Xunta Reitora
CAPÍTULO XI                     Do Presidente da Xunta Reitora
CAPÍTULO XII                    Responsabilidades e faltas dos órganos de goberno
CAPÍTULO XIII                   Impugnación dos acordos dos órganos de goberno
CAPÍTULO XIV                  Elección de cargos da Xunta Reitora. As eleccións
CAPÍTULO XV                    Extinción da comunidade           
CAPÍTULO XVI                   Disposicións transitorias
CAPÍTULO XVII                 Disposición final
CAPÍTULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1.-

Os presentes Estatutos teñen por obxecto regular o goce e aproveitamento dos
Montes Veciñais de Trabada, dos que son propietarios os/as veciños/as comuneiros/as da parroquia de Trabada, en virtude da Resolución de Clasificación do Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Lugo de data 22 de setembro de 1986; e demais montes que no futuro se clasifiquen en man común deste lugar, segundo o establecido polo costume, a Lei 13/1989, de 10 de outubro, do Parlamento Galego e o seu Regulamento de 4 de setembro de 1992, así como na Lei 2/2006, do 14 de xuño, de Dereito Civil de Galicia.

ARTIGO 2.-

As normas contidas nos presentes Estatutos inspíranse nos usos e costumes tradicionais observados para regular o aproveitamento e goce dos referidos montes. Non obstante, se se demostrase a existencia de usos e costumes non recollidos nos mesmos, serán respectados e poderase pedir por calquera parte interesada a inclusión nos presentes Estatutos, unha vez probada na súa debida forma, o seu tradicional cumprimento.

ARTIGO 3.-

A titularidade e o aproveitamento dos montes corresponde á Comunidade de comuneiros da parroquia de Trabada, montes que contan cunha superficie de 383,35 hectáreas na data de aprobación dos presentes Estatutos.

A súa denominación aos efectos da súa relación especial coa Consellaría competente en materia de montes é Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Parroquia de Trabada.

A Comunidade ten plena capacidade xurídica para o cumprimento dos seus fins e a defensa dos seus dereitos, sobre o monte e o seus aproveitamentos, así como para a súa administración e disposición; podendo exercitar na vía xudicial e administrativa cantas accións se precisen en defensa dos seus específicos fins. A representación da Comunidade corresponde á Xunta Reitora e a desta, ao seu Presidente, podendo, por tanto, o devandito Presidente, defender o acervo comunitario, en casos urxentes, poñendo en coñecemento da Xunta Reitora e da Asemblea Xeral, que se convocará para ratificación ou rexeite, nun prazo non superior a 3 meses. Todo iso sen prexuízo das facultades que a cada comuneiro outorga o art. 17 da Lei 13/89, de 10 de outubro, no caso de que o  Presidente non exercite as accións precisas como lle está encomendado.

Ademais, a comunidade ten plena capacidade xurídica para a realización de actos e negocios xurídicos vinculados á adquisición de novos terreos que redunden no beneficio da comunidade veciñal.

Os obxectivos esenciais da C.M.V.M.C. de Trabada son:
-a defensa, xestión e protección dos montes dos que é titular
-velar pola súa conservación, limpeza e integridade, evitando tanto a degradación como o seu deterioro ecolóxico, garantindo a paisaxe e o ecosistema
-asegurar o fundamento da propiedade comunitaria para as xeracións futuras.
-impedir a extracción abusiva de calquera dos seus recursos, en consonancia no artigo 28 da Lei de M.V.M.C. 13/1989.
-acadar un monte veciñal multifuncional e sustentable para o benestar da veciñanza comuneira da parroquia de Trabada e das súas familias, integrando o monte na vida social.

ARTIGO 4.-

Os referidos montes son indivisibles, inalienables, imprescritibles e inembargables. Con independencia da súa orixe e da súa natureza, a titularidade e o aproveitamento destes montes, correspóndelle ao conxunto de veciños e veciñas que con arranxo á Lei, ostenten a condición de comuneiro de Trabada.

CAPÍTULO II.- DOS/AS COMUNEIROS/AS TITULARES

ARTIGO 5.-

1)      Terán a condición de veciño/a comuneiro/a, tódolos compoñentes das economías independentes, produtivas ou de consumo, con casa aberta ou residencia habitual, durante cando menos 9 meses ao ano, dentro da parroquia de Trabada, conforme ao disposto no artigo 3.1 da Lei 13/1989 de Montes Veciñais en Man Común e no artigo 61 da Lei de Dereito Civil de Galicia.
A efectos dos presentes Estatutos, considéranse veciños da parroquia de Trabada os que residan en calquera núcleo pertencente aos termos de dita parroquia.
Non se considerarán comuneiras aquelas persoas que residan na parroquia de Trabada con carácter temporal, accidental, transitorio, de ocio ou vacacións.

2)      Cando varias familias habiten na mesma casa será considerada persoa comuneira, a efectos dos presentes Estatutos, a  designada polo conxunto dos integrantes da mesma ou, no seu defecto, o/a titular da vivenda, previa comunicación á Xunta Reitora. Esta persoa terá capacidade de elixir e de ser elixido aos cargos desta Comunidade.

3)      Non será impedimento para acadar a condición de veciño/a comuneiro/a, a residencia habitual en réxime de arrendamento na parroquia, sempre e cando leven 9 meses residindo na mesma e cumpran os requisitos previstos na lexislación de montes veciñais e nos presentes Estatutos, previa solicitude á Xunta Reitora e aprobación na Asemblea Xeral.

4)      As casas ou edificacións que posúan división horizontal, entenderanse con porta aberta tantas como figuren no Rexistro da Propiedade – baixo, primeiro, segundo, terceiro, dereita, esquerda, etc -, tendo o/a representante de cada unha a posibilidade de ser comuneiro/a de acordo cos apartados 1 e 2 do presente artigo.

5)      Para acreditar os dereitos ao uso e aproveitamento do monte veciñal, bastará con figurar no Censo da veciñanza comuneira.

6)      Poderá ostentar a representación do/a veciño/a comuneiro/a, sempre e cando haxa unha causa xustificada, calquera persoa que teña relación de parentesco, ata o terceiro grado de consanguinidade, aínda que non viva na parroquia de Trabada, sempre e cando a casa cumpra coa normativa precisa para pertencer á Comunidade.


ARTIGO 6.-

A Comunidade de Montes de Trabada entenderase composta por todos os membros das economías independentes, produtivas e de consumo, representadas por unha persoa, que é a que figure no Libro do Censo da veciñanza comuneira.

ARTIGO 7.- ADQUISICIÓN DA CONDICIÓN DE COMUNEIRO/A

1)      A condición de comuneiro/a, co pleno dereito a participación dos beneficios e cargas da comunidade, adquírese exclusivamente por cumprir os requisitos do artigo 5 dos presentes Estatutos.

2)      Considérase que cumpre as condición de comuneiro/a, aínda que por motivos de traballo, enfermidade ou outras causas teña que ausentarse se a casa segue habitada e a ausencia non é superior a un ano. Se a ausencia fose máis longa, os restantes integrantes da casa deberán comunicar á Xunta Reitora o/a novo/a representante designado/a.

3)      Tódalas persoas que consideren ter dereito a gozar da condición de comuneiros/as, deberán solicitalo por escrito á Xunta Reitora. Para a comprobación do cumprimento ou non dos requisitos, a Xunta Reitora poderá requirir a documentación necesaria a fin de acreditar a residencia habitual na parroquia. Examinada a solicitude, a Xunta Reitora elaborará unha proposta (de admisión ou rexeitamento) para presentar na seguinte Asemblea Xeral Ordinaria que se celebre. Será a Asemblea Xeral a que decida a inclusión ou non do solicitante no Censo da Veciñanza Comuneira de acordo coas esixencias da lexislación de montes veciñais en man común e os presentes estatutos. A inclusión no Censo da veciñanza comuneira non se fará efectiva namentres a nova persoa comuneira non asine a aceptación da normativa da lei de Protección de datos. Na Asemblea daráselle audiencia ao interesado, se este o solicita.

4)      Do mesmo xeito, calquera comuneiro/a poderá opoñerse á inclusión no Censo da Veciñanza Comuneira daquelas persoas comuneiras que considere non aptas, por non reunir os requisitos estatutariamente esixidos, elevando a oportuna reclamación diante da Asemblea Xeral, que haberá que resolver.

ARTIGO 8.-

A efectos do artigo anterior, entenderase adquirida a veciñanza comuneira sempre que veña tendo residencia habitual na parroquia de Trabada, nos termos recollidos no artigo 5. Establécese un prazo mínimo de 9 meses de residencia para adquirir a condición de comuneiro/a.

ARTIGO 9.-

Entenderase por residencia habitual de feito na parroquia de Trabada, aqueles veciños/as que vivan 9 meses ao ano en calquera dos núcleos poboacionais pertencentes a dita parroquia.

CAPÍTULO III.- PERDA DA CONDICIÓN DE COMUNEIRO/A

ARTIGO 10.-

A condición de comuneiro/a pérdese por calquera das seguintes causas:
a)      Por deixar de residir na parroquia de Trabada
b)      Por falecemento
c)       Por renuncia escrita do titular
d)      Por acordo da Asemblea Xeral por usar os bens comunitarios en forma distinta ao establecido polos órganos de goberno da Comunidades de Montes.
e)      Por causar graves danos aos bens comunitarios ou impedir o uso dos mesmos aos demais comuneiros/as.

ARTIGO 11.-

A perda da condición de comuneiro/a non impedirá volver a recuperala, unha vez concorran os requisitos necesarios para gozar novamente desta condición. Deberá solicitarse de novo por escrito a inclusión no Censo da Veciñanza Comuneira, que deberá ser aprobada pola Asemblea Xeral.

ARTIGO 12.-

A condición de comuneiro/a é un dereito de tódolos compoñentes das economías independentes, produtivas ou de consumo que residan habitualmente na parroquia de Trabada. O falecemento do comuneiro/a titular a efectos da inscrición no Libro da Veciñanza Comuneira, suporá a transferencia automática a outra persoa desas unidades.
O nomeamento deste novo/a comuneiro/a titular a efectos do Libro de Veciñanza Comuneira, terá que ser comunicada á Xunta Reitora nun prazo máximo de 6 meses. De non facelo a adquisición da condición da veciñanza comuneira levarase adiante aplicando o artigo 8 dos presentes estatutos.

CAPÍTULO IV.- DEREITOS E OBRIGAS DOS COMUNEIROS

ARTIGO 13.-

Ademais dos que resulten dos restantes preceptos destes Estatutos e da Lexislación de Montes Veciñais en Man Común, son dereitos dos comuneiros/as:

a)      Participar na administración, control e goberno da Comunidade, se foi elixido como membro da Xunta Reitora.

b)      Dereito a información de todos aqueles datos relativos á marcha da Comunidade que lle interese coñecer, a través da lectura dos Libros Rexistro (Libro de Actas, Libro de Comuneiros/as e Libro de Contas) da Comunidade, no domicilio social da mesma e asistido/a polo/a Secretario/a ou persoa delegada por este, como depositaria da documentación. Calquera veciño comuneiro poderá solicitar certificación do contido dos citados Libros, que non lles poderá ser denegada, conforme ao disposto no artigo 38 do Regulamento de Montes Veciñais en Man Común.

c)       Participar nos aproveitamentos directos e gratuítos, de acordo coas normas sinaladas pola Asemblea Xeral.

d)      Participación nos beneficios que se obteñan nos aproveitamentos con rendementos pecuniarios.

e)      Traballar na explotación do monte, se esta fose unha das metas, coa fin de evitar as medidas de protección e xestión cautelosa á que se refire o artigo 24 ou os seguintes do citado texto 13/1989 do 10 de outubro.

f)       Defender os intereses da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común, tendo que serlle reintegrados os gastos que lle ocasione tal defensa, sempre que prosperen as súas pretensións ou sexa aprobado para Asemblea Xeral.

g)      Tódolos demais que se deriven da súa condición de comuneiro/a, e especialmente, exercitalo dereito a voto para elixir os membros da Xunta Reitora e decidir o resultado nas Asembleas Xerais, e poder presentar a súa candidatura para calquera dos cargos.

h)      Ter unha copia dos presentes Estatutos.

ARTIGO 14.-

Ademais das que resulten dos restantes preceptos destes Estatutos e da lexislación de Montes Veciñais en Man Común, son obrigas de tódolos comuneiros:

a)      Asistir (ben persoalmente ou por delegación) ás asembleas ás que fora convocado en debida forma. A non asistencia a tres Asembleas Xerais consecutivas, levará consigo a perda provisional da condición de veciño/a comuneiro/a. Esta condición será adquirida de novo, previa solicitude de entrada e poderá asistir á seguinte asemblea Xeral.

b)      Cumprir fielmente os preceptos da lexislación de Montes Veciñais en Man Común, destes Estatutos e dos acordos aprobados pola Asemblea Xeral.

c)       Usar os aproveitamentos do monte de acordo coas normas sinaladas pola Asemblea Xeral, con coidado e sen estragos innecesarios.

d)      Satisfacer as achegas pecuniarias ou persoais que se acorden pola Asemblea Xeral en beneficio dos montes veciñais de titularidade da Comunidade.

e)      Desempeñar con toda dilixencia o cargo na Xunta Reitora ou calquera outro para o que fose designado/a. Como membro da Xunta Reitora, asistir ás reunións da mesma ás que fose convocado/a.

f)       Tódalas demais que resulten da aplicación da lexislación de Montes Veciñais en Man Común, dos presentes Estatutos, e do desenvolvemento dos acordos da Comunidade aprobados pola Asemblea Xeral, dentro do ámbito das súas respectivas competencias.


CAPÍTULO V – ACTOS DE DISPOSICIÓN

ARTIGO 15.- CESIÓN

Os montes veciñais en man común, malia a súa inalienabilidade, poderán ser obxecto de cesión temporal, previo informe da consellaría competente en materia de montes, en todo ou en parte, a título oneroso ou gratuíto, para obras, instalacións, explotacións de diversa índole, servizos ou outros fins, que redunden de modo principal en beneficio directo da Comunidade de Veciños, de acordo coas maiorías previstas no artigo 18.1 da Lei 13/1989 de 10 de outubro.

A cesión poderá ser por tempo indefinido a favor de calquera das Administracións Públicas cando o obxecto da cesión sexa destinada a servizos, infraestruturas ou equipamentos a favor da propia Comunidade de Montes, en tanto se manteña o fin para o que foi feita tal cesión. No caso de que o beneficiario fose un interés particular, o prazo máximo da cesión será de 30 anos. Se a cesión supera período de 20 anos, no contrato de cesión introducirase unha cláusula, mediante a cal, a cesión revisarase cada 10 anos.

No caso de cesión dunha parcela para un uso que supoña a creación de postos de traballo, terán preferencia, en igualdade de cualificación profesional, a veciñanza da parroquia de Trabada, debendo establecerse esta condición expresamente no contrato de cesión.

ARTIGO 16.- EXPROPIACIÓN

1-      O monte veciñal só poderá ser obxecto de expropiación forzosa ou impoñérselle servidume por causa de utilidade pública ou interese social prevalente aos do propio monte veciñal mediante declaración expresa da Xunta de Galicia, logo do informe da Consellaría competente en materia de montes e oída a Comunidade de Montes.

2-      O importe das cantidades abonadas pola expropiación ou servidume deberase destinar, unha vez deducidos os gastos de administración e defensa xurídica da Comunidade, e segundo o establecido polos artigos 57 e 125 da Lei 7/2012:

- á adquisición de terreos lindeiros co monte veciñal
- á redacción ou revisión do plan de xestión, e de ser o caso, a traballos establecidos no citado plan
- a dotación dun selo de certificación forestal
-a obras de conservación, mellora, protección, acceso e servizos no monte veciñal
-ao financiamento de obras ou servizos de interese xeral da Comunidade aprobados pola Asemblea Xeral e de acordo coas porcentaxes marcadas pola lexislación vixente.
-posta en valor do monte veciñal de xeito funcional e sustentable

3-      Se como consecuencia da expropiación quedase todo o monte fóra da titularidade dominical da Comunidade, esta subsistirá para o exercicio dos dereitos que caiban e como titular do eventual dereito de reversión.

ARTIGO 17.- OCUPACIÓN E SERVIDUMES

Poderanse establecer ocupacións e servidumes, logo do expediente no que se acredite a súa compatibilidade co fin e a utilidade pública que cualifica o monte para o que a Delegación Provincial correspondente redactará a oportuna memoria.
O consentimento da Comunidade de Montes é necesario para autorizar a ocupación no monte. Cando esta se opoña, a Delegación Provincial correspondente, sen máis trámite, dará por concluso o expediente, comunicándolle aos interesados/as que non hai lugar ao solicitado.

ARTIGO 18.-  DEREITOS DE SUPERFICIE

1.       O establecemento de dereitos de superficie terá carácter temporal e cos seguintes prazos:
a)      Ata 30 anos no caso de que sexa con destino a instalacións ou edificacións.
b)      Ata 10 anos en aproveitamentos agrograndeiros, logo de autorización da Consellaría competente en materia de montes, cando supoña cambio de masa forestal a produción agraria.
c)       No caso de plantacións forestais, atenderase ao especificado na lexislación vixente e, no seu caso, deberase engadir ao documento público un estudio de impacto ambiental.

2.       A constitución deste dereito formalizarase en escritura pública, que deberá inscribirse no Rexistro da Propiedade, será transmisible e susceptible de gravame.

3.       Se o dereito de superficie afectase só a unha parte do monte veciñal, deberase practicar a correspondente delimitación da parcela para os efectos de inscrición daquel dereito.

4.       De común acordo, a comunidade veciñal e o titular do dereito de superficie poderán prorrogar este dereito, antes de caducar o prazo para o que foi establecido e sen superar aqueles fixados no apartado primeiro deste artigo.

5.       A extinción do dereito de superficie, por transcurso do termo, provocará a extinción de toda clase de dereitos reais ou persoais impostos polo seu titular e a reversión dos bens instalados ou plantados a favor da Comunidade de Montes de Trabada.

ARTIGO 19.- PERMUTAS

Cando razóns de utilidade ou interese social das Comunidades de Veciños/as así o aconsellen, poderán estas, dándolle conta ao Xurado Provincial de Clasificación, permutar terreos integrantes dos Montes Veciñais en Man Común, por outros terreos limítrofes que sexan de valor similar. O establecemento das permutas requirirá informe favorable da Consellaría de Medio Rural sobre a similitude do valor dos terreos permutados e a proximidade dos terreos que se vaian permutar.

A Comunidade propietaria dará traslado de permuta, nun prazo máximo de dous meses, á sección provincial do rexistro de Montes Veciñais en Man Común, xuntando a seguinte documentación:
- certificado do acordo da Asemblea Xeral favorable ao dito acto
- copia auténtica do documento público no que se plasme o contrato
- informe favorable da delegación provincial referido á real proximidade e semellanza de valor, e plano topográfico das parcelas que se permutan. Tamén se lle dará conta ao Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común.

ARTIGO 20.- ARRENDAMENTOS

O monte poderá ser obxecto de arrendamento total ou parcial, o cal se rexerá no disposto na Lei 13/1989, no seu Regulamento, e no Código Civil. O período contractual non poderá ser superior a 11 anos. As melloras e instalacións que se poidan derivar do arrendamento quedarán de propiedade da Comunidade Veciñal ao rematalo prazo pactado, sen compensación algunha para o/a arrendatario/a.

De común acordo, a Comunidade Veciñal e o/a arrendatario/a poderán prorrogalo arrendamento antes de expiralo prazo para o que foi establecido, e sen superalo límite establecido no Regulamento de Montes Veciñais en Man Común.

ARTIGO 21.- ADQUISICIÓN DE TERREOS

1.       A Comunidade de Montes terá dereito de adquisición preferente tanto das superficies estremeiras, se a súa integración permite unha diminución ou mellor definición do perímetro do monte veciñal, como dos seus enclavados. No caso de que se exerza o dereito de adquisición preferente e unha vez consumada a adquisición, comunicarase ao Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común, que integrará a superficie adquirida ao monte veciñal con plenos efectos xurídicos, modificando o perímetro e a extensión de dito monte, e que o comunicará ao correspondente Catastro e Rexistro da Propiedade, co fin de practicar a inmatriculación ou os asentos de inscrición oportunos.

2.       O precitado dereito de adquisición preferente dos Montes Veciñais en Man Común rexerase polo disposto nos puntos 3, 4 e 5 do artigo 56 da Lei 7/2012 de Montes de Galicia.

3.       As adquisicións de terras por compra deberán ser motivadas pola Comunidade no cumprimento dos seus fins, no interese xeral das persoas comuneiras, na defensa dos seus montes e dos seus accesos, no mellor aproveitamento dos recursos ou na mellora ou ampliación do Monte Veciñal en Man Común, e requirirá da autorización previa da Administración forestal, que deberá resolver a solicitude de compra no período máximo de tres meses. As terras adquiridas mediante compra serán cualificadas polos respectivos Xurados Provinciais de Montes Veciñais en Man Común como Montes Veciñais en Man Común e non poderán ser obxecto de permuta por un período mínimo de vinte anos. No caso de adquisición por doazón, non será precisa a devandita autorización.

4.       Aquelas adquisición obtidas pola Comunidade con anterioridade á entrada en vigor desta lei comunicaranse ao Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común, que integrará a superficie adquirida ao monte veciñal, con plenos efectos xurídicos, modificando o perímetro e a extensión do devandito monte, e que o comunicará ao correspondente Catastro e Rexistro da Propiedade, co fin de practicar a inmatriculación ou os asentos de inscrición oportunos.

CAPÍTULO VI – APROVEITAMENTOS

ARTIGO 22.-

1.       A Comunidade de Montes proponse como meta fundamental un monte multifuncional e sustentable, que mellore as condicións socio-económicas da veciñanza comuneira. Por isto a forma primordial da posta en valor do monte veciñal será a que realice a propia Comunidade de Montes. Son formas secundarias á realizada pola veciñanza comuneira, dando nestes casos prioridade ás que teñan como réxime de traballo o cooperativismo.

2.       Tamén constituirá unha finalidade fundamental da Comunidade de Montes a xestión dos recursos naturais dos seus montes veciñais. Estes recursos (chan, auga, aire, paisaxe, biodiversidade...), deberán ser preservados para que os reciban as xeracións vindeiras.

3.       Consideraranse aproveitamentos directos e de balde, que serán regulamentados pola Xunta Reitora:
a.       O pastoreo do gando cando é propiedade dos comuneiros/as e a caza
b.      Esquilmos, mato e leñas caídas
c.       Froitos ventureiros

ARTIGO 23.-

O aproveitamento do monte efectuarase de acordo co plan de xestión vixente en cada momento, que deberá ser aprobado pola Comunidade e autorizado pola Xunta de Galicia, agás causas excepcionais que obriguen a aproveitamentos extraordinarios.

Competerá tamén á Asemblea Xeral a toma de decisións sobre os seguintes aspectos:

a)      As formas de aproveitamento de cada monte, tales como a explotación en común por tódolos comuneiros/as, cesións, arrendamentos, etc.
b)      O reparto dos aproveitamentos directos e de balde, en caso de revisarse o sistema de participación dos comuneiros/as.
c)       A autorización ou non da caza.
d)      Nos casos de convenios coas administracións públicas ou con particulares, especificarase a superficie e plan de aproveitamento das distintas producións, así como o sistema de control e seguimento do cumprimento do convenio.
e)      A mancomunidade con outras Comunidades de Montes Veciñais co fin de desenvolver conxuntamente plans de xestión dos seus montes ou dalgúns dos seus aproveitamentos.

ARTIGO 24.-

A Comunidade de Montes de Trabada poderá acordar, para usos gandeiros, agrícolas, apícolas ou calquera outro do sector primario, a cesión temporal de parcelas do monte para aproveitamento individual a veciños/as comuneiros/as a título oneroso ou gratuíto e por un período de tempo non superior a once anos. Para a asignación das parcelas procurarase que os comuneiros/as que traballen conxuntamente baixo a forma de explotación unitaria da terra teñan as parcelas contiguas co fin de facilitar a súa mellor explotación.
Cando unha parcela sexa destinada polo comuneiro/a a un uso distinto do acordado pola Asemblea Xeral ou realice nela modificacións non autorizadas, isto dará lugar á caducidade inmediata da cesión e á reversión da mesma a uso colectivo.
Rematado o período de cesión do devandito lote, a Asemblea Xeral poderá optar por un novo reparto. Nese caso os lotes que se entreguen aos comuneiros/as, non poderán coincidir cos que se aproveitaron no período anterior.

CAPÍTULO VII – DISTRIBUCIÓN DAS CARGAS E DÉBEDAS NO CASO DE EXPLOTACIÓN DIRECTA DO MONTE, TOTAL OU PARCIALMENTE POLOS VECIÑOS

ARTIGO 25.-

Tendo en conta que a Comunidade proponse o aproveitamento directo do monte veciñal, as cargas ou débedas que graven a explotación do monte e que se produzan como consecuencia da mesma, deduciranse dos beneficios, se os houbese; ou no seu caso distribuiranse mediante prorrata entre toda a veciñanza comuneira.

ARTIGO 26.-

Ata que se cubran totalmente as débedas para a xestión do monte, non se procederá a ningún investimento fóra do monte veciñal, debendo destinarse integramente á amortización das citadas débedas, sen prexuízo do previsto no artigo 23 da Lei 13/1989 do 10 de outubro.

ARTIGO 27.-

No suposto indicado de aproveitamento directo do monte, no caso de que se produza o ingreso dun comuneiro/a no momento que existan débedas pendentes, non poderá participar en tales aproveitamentos ata que participe na contía que proporcionalmente lle corresponda nas referidas débedas.

CAPÍTULO VIII – ÓRGANOS DA COMUNIDADE

ARTIGO 28.-

O goberno e a administración da Comunidade de Montes realizarase por:

a)      A Asemblea Xeral de Comuneiros/as
b)      A Xunta Reitora

CAPÍTULO IX – ASEMBLEA XERAL DE COMUNEIROS/AS

ARTIGO 29.-

A Asemblea Xeral de Comuneiros/as é o órgano supremo da Comunidade, que expresa a vontade da mesma e está composta por tódolos comuneiros/as que integran a Veciñanza Comuneira.

ARTIGO 30.-

A Asemblea Xeral reunirase obrigatoriamente unha vez ao ano, en sesión ordinaria nos seis primeiros meses do ano para aprobar as contas do exercicio anterior e orzamentos e plans a desenvolver durante o ano e para controlar o desenvolvemento daqueles plans e orzamentos realizados ao longo do ano anterior.

Serán extraordinarias tódalas demais reunións que se convoquen polo presidente a propia iniciativa, a instancia de polo menos o 25% da Xunta Reitora ou do 20% dos comuneiros/as. Neste último caso a solicitude irá acompañada dos nomes de comuneiros/as con número de DNI e firma e pola orde do día.

ARTIGO 31.-

As convocatorias para a Asemblea Xeral, tanto en xuntanza ordinaria como extraordinaria, serán efectuadas polo Presidente da Comunidade, mediante escrito que estenderá o Secretario, que será notificado por escrito a toda a veciñanza comuneira cun mínimo de dez días de antelación, indicando o lugar, data e hora en que se celebrará, en primeira e segunda convocatoria, o seu carácter ordinario ou extraordinario, e incluíndo na orde do día os asuntos a tratar; sinalará tamén o lugar onde cada comuneiro/a poderá examinar a documentación dos asuntos que figuran na orde do día.

A antedita convocatoria publicarase nos lugares de costume cun mínimo de dez días de antelación, mediante notificación escrita a tódolos comuneiros/as, e expoñerase como determina o artigo 14.4 da Lei 13/1989 do 10 de outubro, no taboleiro de anuncios do Concello de Trabada.

ARTIGO 32.-

Para a validez de acordos requirirase, en primeira convocatoria, a asistencia da maioría da veciñanza comuneira, e en segunda convocatoria, o 25% polo menos da mesma. Entre a primeira e a segunda convocatoria deberán transcorrer como mínimo dúas horas, como establece o artigo 14.3 da citada Lei 13/1989 do 10 de outubro.

ARTIGO 33.-

A asistencia ás reunións da Asemblea Xeral deberá facerse polo/a propio/a comuneiro/a, ou ben por delegación única e exclusivamente noutro comuneiro/a, quen deberá presentar o escrito de delegación á Mesa ao comezo da reunión. Non obstante, ningún asistente poderá ostentar máis dunha delegación nin emitir máis dun voto ademais do seu e do da persoa da que leve a delegación. Poderán asistir acompañadas ás asembleas aquelas persoas que por impedimentos físicos debidamente xustificados, non poidan desenvolverse de forma natural durante o transcurso dela; esta asistencia será con voz pero sen voto.

En todo caso, a delegación terá que ser expresa para cada Asemblea Xeral, e deberá presentarse á Mesa de control antes do comezo da mesma.

Non se considerará delegación e si presencia (esta presencia sin voz e sin voto), cando un compoñente da unidade familiar independente, produtiva ou de consumo, substitúe ao que figura como titular no Libro de Veciñanza Comuneira. Cuestión que terá que ser comunicada á Xunta Reitora, antes do comezo da Asemblea Xeral.

Para temas puntuais, extraordinarios ou especiais, e trala petición á Xunta Reitora dun 30% da veciñanza comuneira ou por acordo da mesma Xunta Reitora, poderá asistir ás asembleas persoal cualificado no asunto con voz pero sen voto, para facer as aclaracións que se consideren oportunas.


ARTIGO 34.-

Menos nos casos expresamente tipificados na Lei de Montes Veciñais en Man Común e o seu Regulamento, ou os presentes Estatutos, os acordos deberán ser tomados pola maioría dos asistentes e obrigarán a tódolos/as comuneiros/as.

O réxime de maiorías será o seguinte:

a)      A aprobación, reforma ou rexeitamento dos Estatutos, así como os acordos referidos a actos de disposición do monte, correspóndenlle á Asemblea Xeral, requirindo a convocatoria expresa e o voto favorable da maioría dos presentes e que represente, polo menos o 50% da veciñanza comuneira en primeira convocatoria e o 25% na segunda.

b)      Para a aprobación da xestión e balance do exercicio económico, aproveitamentos e actos de administración en xeral será suficiente a maioría simple dos asistentes, que representen polo menos o 50% da veciñanza comuneira en primeira convocatoria e o 25% en segunda convocatoria.

ARTIGO 35.-

Do resultado da reunión levantarase a correspondente Acta polo Secretario, na que deberá constar a decisión de maioría respecto a cada un dos puntos da orde do día, expresando o número de votos (a favor, en contra e abstencións), e cando algún dos asistentes así o solicite, farase constar a súa posición co seu nome e apelidos.

ARTIGO 36.-

É competencia da Asemblea Xeral de Comuneiros/as:

1.- Elección do Presidente e demais cargos da Xunta Reitora
2.- Admisión de novos comuneiros/as que reúnan os requisitos necesarios.
3.- O establecemento de períodos de carencia e cotas de ingreso dos novos comuneiros/as, cando proceda, como consecuencia de participar en aproveitamentos creados pola propia Comunidade.
4.- Decidir sobre a perda total ou parcial dos dereitos dalgún/a comuneiro/a.
5.- Resolver as discordias entre comuneiros/as en cuestións relacionadas coa administración ou aproveitamento do monte.
6.- Aprobar os orzamentos anuais, investimentos, remanentes líquidos, obras sociais, melloras comunitarias, créditos, convenios e as contas do exercicio.
7.- Aprobar as posibles federacións, unións e mancomunidades con outras comunidades.
8.- Reformar os presentes Estatutos.
9.- Concertar cesións de uso, arrendamentos, dereitos de superficie, así como aproveitamentos diversas no monte, e posibles modificacións a proposta da Xunta Reitora.
10.- Interpoñer as accións xudiciais que se consideren precisas para a defensa dos intereses da Comunidade.
11.- Realizar permutas de terreos de carácter veciñal con outros próximos de calquera orixe, sempre que cumpran o principio de proporcionalidade que se establece na Lei 13/1989 de 10 de Outubro, dando conta disto ao Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común.
12.- Aprobar os plans de ordenación, xestión ou aproveitamento do monte, cumprimento de medidas de prevención e loita contra incendios forestais na forma que estableza a normativa vixente e autorice a Xunta de Galicia.
13.- Ratificación ou rectificación dos acordos da Xunta Reitora que se estimen prexudiciais ou contrarios a outros de Asemblea Xeral.
14.- Así mesmo, e de forma concreta, todo o referente a autorizacións e concesións para poder constituír e explotar espazos de monte ou dos seus recursos, sinalando as condicións das mesmas.
15.- Resolver as reclamacións previas á vía xudicial contra os acordos adoptados pola mesma e pola Xunta Reitora.
16.- Todo o relativo a deslindes e a marcaxes parciais ou totais do monte.
17.- Promover a creación de entidades sen ánimo de lucro, que lle dean cobertura ás inversións ou bens alleos ao monte.
18.- Promover a creación de entidades se ánimo de lucro, que teñan como obxecto a mellora das condicións sociais e ambientais do monte veciñal, dos veciños/as e da parroquia de Trabada, e dean cobertura aos investimentos realizados en bens mobles e inmobles.

CAPÍTULO X – A XUNTA REITORA

ARTIGO 37.-

A administración e xestión da Comunidade corresponderá á Xunta Reitora que estará constituída, como mínimo por:

-          Presidente/a
-          Vicepresidente/a
-          Secretario/a
-          Tesoureiro/a
-          Vogais: O número de vogais que queira presentar cada candidatura, cun mínimo de tres e un máximo do 5% da veciñanza comuneira.

ARTIGO 38.-

Os referidos cargos son gratuítos e honoríficos e terán unha duración máxima de 4 anos. Cesarán ao cabo do seu mandato ou serán substituídos por outros elixidos en Asemblea Xeral nos seguintes casos:

a)      Por falecemento
b)      Por perda da condición de veciño/a comuneiro/a
c)       Por renuncia expresa
d)      Por remoción pola Asemblea Xeral extraordinaria, a petición do 20% da veciñanza comuneira, aprobada por maioría simple, sempre que concorran á Asemblea o 25% dos comuneiros/as en segunda convocatoria
e)      Por ter incumprido os acordos da Asemblea Xeral ou realizado aproveitamentos e usos en contra da Comunidade de Montes.

ARTIGO 39.-

No caso de baixa ou renuncia do/a Presidente/a, ocupará as súas funcións o Vicepresidente con carácter provisional ata a terminación do mandato, tendo que ser ratificado pola primeira Asemblea Xeral que se celebre. No caso de que a Asemblea Xeral non acepte a substitución ou de que a Xunta Reitora acorde por maioría presentar a súa renuncia, deberase convocar Asemblea Xeral para a celebración de novas eleccións.

No caso de baixa ou renuncia de calquera outro membro da Xunta Reitora, o/a Presidente/a proporá unha persoa substituta provisional para o seu posto ata a terminación do mandato, que deberá ser aprobada pola primeira Asemblea Xera que se celebre.

No caso de que as baixas da Xunta Reitora superen a metade máis un, procederase a unha nova elección da Xunta Reitora.

ARTIGO 40.-

1-      A Xunta Reitora reunirase en sesión ordinaria, obrigatoriamente cada tres meses e en sesión extraordinaria, cando o dispoña o Presidente ou o pida calquera dos seus membros. A asistencia será sempre persoal, non admitíndose delegacións.
2-      Para que quede validamente constituída a Xunta Reitora deberá asistir a maioría dos seus membros e, en tódolos casos, o/a Presidente/a ou, coa súa delegación, o/a Vicepresidente/a.
Os acordos adoptaranse pola maioría dos asistentes e, en caso de empate, decidirá o/a Presidente/a.
3-      A convocatoria das reunións, tanto ordinarias como extraordinarias, será realizada polo/a Secretario/a a cada un dos membros con 72 horas, como mínimo, de antelación, indicando data, lugar e hora da reunión, tanto en primeira como en segunda convocatoria e incluíndo a orde do día da reunión.
4-      Considerarase que existe quórum se asiste a metade máis un dos membros na primeira convocatoria e, polo menos, un terzo dos membros na segunda, que deberá celebrarse como máximo media hora máis tarde que a primeira. As decisións adoptaranse por maioría simple, co voto de calidade do/a Presidente/a, en caso de empate. As decisións así tomadas obrigarán a toda a Xunta Reitora.

ARTIGO 41.-

Son funcións da Xunta Reitora:

1-      Execución de acordos da Asemblea Xeral
2-      Presentación á Asemblea Xeral das propostas de novos comuneiros/as, imposición de períodos de carencia, cotas de ingreso, sancións e separacións de comuneiros/as.
3-      Confección e presentación á Asemblea Xeral de orzamentos e balances.
4-      Elaboración e presentación á Asemblea Xeral de plans de ordenación, xestión e aproveitamento dos montes.
5-      Decidir sobre a interposición de accións xurídicas, administrativas ou doutra orde que sexan necesarias, dando conta á Asemblea Xeral na primeira reunión que se celebre para a súa ratificación. Todo isto sen prexuízo das facultades que por razóns de urxencia se outorgará ao Presidente da Comunidade.
6-      Procurar o saneamento e atención dos montes, organizando os aproveitamentos directos e mediando nos desacordos entre comuneiros/as.
7-      Adoitar as medidas necesarias para tratar de evitar os lumes forestais.
8-      Propor á Asemblea calquera outro asunto relacionado coa defensa do monte veciñal e dos intereses da Comunidade.
9-      En xeral, tódalas relacionadas coa mellor e máis racional administración dos montes, de acordo cos presentes Estatutos e coa Lei vixente.

A nova Xunta Reitora estará obrigada a executar as obras iniciadas pola Xunta saínte, así coma os asuntos pendentes coa xustiza conforme aos acordos aprobados nas Asembleas Xerais, por ser de carácter vinculante.

ARTIGO 42.-

O/a Presidente/a da Xunta Reitora ostenta, xudicial e extraxudicialmente, a representación da Comunidade; non obstante, poderase nomear polos órganos da Comunidade ou por este, outros representantes para asuntos concretos cando se considere oportuno.

ARTIGO 43.-

O Vicepresidente substituirá ao Presidente na súa ausencia en asuntos de representación e auxiliará ao Presidente nos trámites da súa competencia.

ARTIGO 44.-

O Secretario terá as seguintes funcións:

1-      Levar os libros de actas: un para as sesións da Asemblea Xeral e outro para as reunións da Xunta Reitora. Nos libros de actas consignará a data das reunións, o número de asistentes ás mesmas, o resultado das votacións e acordos adoptados. As actas da Asemblea Xeral e da Xunta Reitora serán asinadas polo/a Secretario/a e co visto e prace do /a Presidente/a.
2-      Levar o Censo da Veciñanza comunal, no que estarán anotados tódolos comuneiros/as co seu DNI, enderezo postal, datos persoais e as datas de altas ou baixas.
3-      Expedir as certificacións dos acordos tomados, custodiar a correspondencia e, en xeral, toda a documentación pertencente á Comunidade de Montes baixo a supervisión do Presidente.

ARTIGO 45.-

O/A Tesoureiro/a é o/a encargado/a de realizar os pagos e ingresos, dar as ordes e realizar as xestións para desenvolver o patrimonio comunitario, rexistrar nos libros de contabilidade a marca económica da Comunidade e os movementos de capital. Así como da xestión económica e controlar o capital da Comunidade, reflectindo toda esa xestión nos libros de contabilidade. Elaborar o balance anual e orzamento.

Os fondos da Comunidade serán depositados en contas bancarias a nome da mesma e a súa disposición farase, en execución de presuposto ou acordo do órgano de goberno competente, mediante dúas das tres sinaturas correspondentes ao presidente/a, secretario/a e tesoureiro/a. A sinatura do/a tesoureiro/a ten que figurar sempre.

ARTIGO 46.-

Os/as Vogais terán as funcións que lles encomende a Xunta Reitora. Presentarán unha función colaboradora en asuntos de aproveitamentos directos do monte, resolución de conflitos entre comuneiros/as, apoio á secretaría ou tesourería, ou calquera outro cometido que aprobe a Xunta Reitora.

ARTIGO 47.-
A proposta da Xunta Reitora, a Asemblea Xeral poderá aprobar comisións de traballo, para unha mellor administración dos usos do monte veciñal (diversos aproveitamentos, patrimonio, divulgación das características do monte veciñal na sociedade...).
Estas comisións de traballo estarán formadas por un número indeterminado de veciños/as comuneiros/as e presididas por un membro da Xunta Reitora.

CAPÍTULO XI – DO PRESIDENTE DA XUNTA REITORA

ARTIGO 48.-

O/A Presidente/a da Xunta Reitora é o/a representante legal da Comunidade, podendo, ao efecto, defendela sen necesidade de contar coa Asemblea Xeral en caso de urxencia, pero si coa Xunta Reitora, con obriga de someter a ratificación da Asemblea Xeral nun prazo non superior a tres meses, os actos realizados en defensa da Comunidade, sexan estes na vía xudicial, administrativa ou de calquera outra orde para a súa confirmación ou rexeitamento.

CAPÍTULO XII – RESPONSABILIDADES E FALTAS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO

ARTIGO 49.-

A Asemblea Xeral será a responsable ante os comuneiros/as da boa marcha da Comunidade e do cumprimento das súas obrigas dos presentes Estatutos e das Leis e Regulamentos de Montes Veciñais en Man Común.

ARTIGO 50.- DA XUNTA REITORA

A Xunta Reitora será responsable do cumprimento das súas obrigas recollidas nos presentes Estatutos e na lexislación vixente, da xestión da súa competencia e do cumprimento dos acordos das Asembleas Xerais. O incumprimento das súas responsabilidades serán tratados na próxima Asemblea Xeral, podendo esta ratificar á Xunta Reitora ou convocar novas eleccións.

Todo isto sen as responsabilidades civís e penais nas que poidan concorrer.

A responsabilidade da Xunta Reitora é sempre colexiada, a non ser que algúns dos seus membros traspasen as facultades que lles foron concedidas e actúen a nivel individual persoal con terceiros, caso en que se lle esixirá responsabilidade individual.

Os membros da Xunta Reitora responderán sempre dos danos e prexuízos que lle ocasionen á Comunidade de Montes por culpa ou neglixencia no desempeño da súa misión.

CAPÍTULO XIII – IMPUGANCIÓN DOS ACORDOS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO

ARTIGO 51.-

Os acordos da Asemblea Xeral contrarios ás Leis de Montes Veciñais en Man Común ou ao seu Regulamento, as infraccións dos presentes Estatutos e os non adecuados aos intereses xerais, poderán ser recorridos por calquera dos comuneiros/as dentro dos trinta días naturais seguintes á Asemblea en que se adoptou o acordo; e sesenta días naturais seguintes se non se asistiu á devandita Asemblea Xeral, debendo resolver a Asemblea sobre tal recurso dentro dos trinta días naturais seguintes á súa presentación. Tal resolución poderá ser impugnada ante a Xurisdición ordinaria dentro dos dous meses seguintes.

Os recursos interpostos polos comuneiros/as aos que se refire o presente artigo tramitaranse conforme á Lei de Procedemento Administrativo con invocación do precepto infrinxido, con tódalas garantías que establecen as súas normas de desenvolvemento.

Se se trata de acordos da Xunta Reitora que adoezan dos mesmos defectos, deberán ser impugnados polos/as comuneiros/as que pensen que foron danados ante a Asemblea Xeral nun prazo de quince días naturais desde a súa publicación e a súa resolución. Entón poderá ser impugnada na forma prevista no artigo anterior.

ARTIGO 52.-

A Asemblea Xeral poderá revocar calquera acordo tomado pola mesma ou pola Xunta Reitora, cando se consideren contrarios aos Estatutos ou á lexislación vixente. Para isto requirirase que concorran as circunstancias no artigo 18 parágrafo 1º da Lei 13/1989 do 10 de outubro, de Montes Veciñais en Man Común.

O Presidente, por propia iniciativa, ou cando así o solicite a terceira parte dos membros da Xunta Reitora ou o 20% dos comuneiros/as, convocará no prazo máximo de un mes a Asemblea Xeral Extraordinaria para decidir sobre a procedencia de revocar os acordos tomados. Os acordos sometidos a revogación quedarán en suspenso ata que se celebre a Asemblea Xeral.

Se tales acordos foran ratificados pola Asemblea reunida ao efecto, poderán ser executados, sen prexuízo das responsabilidades en que incorra a propia Comunidade de ordenarse a súa revogación pola Xurisprudencia Competente.CAPÍTULO XIV – ELECCIÓN DE CARGOS DA XUNTA REITORA. AS ELECCIÓNS

ARTIGO 53.-

Unha vez rematado o mandato da anterior Xunta Reitora da Comunidade, o/ Presidente/a da Comunidade convocará Asemblea Xeral nun prazo máximo de tres meses a fin de:

a)      Convocar eleccións para elixir aos membros que compoñan a Xunta Reitora da Comunidade.
b)      Sinalar o lugar, día e hora para a celebración da Asemblea Xeral para tal elección.
c)       Designar de entre os/as comuneiros/as, co obxectivo de compoñer a mesa electoral, ao Presidente da Mesa, ao Secretario e dous vogais, así como catro suplentes e a sucesiva aceptación dos designados para o desempeño do cargo.
d)      Aprobar o calendario electoral.

ARTIGO 54.-

As distintas candidaturas depositaranse para a súa formalización ante a Secretaría da Xunta Reitora da Comunidade, presentada por calquera dos seus compoñentes en escrito no que figure a composición da mesma e os cargos a que cada un aspire, dentro dos vinte días naturais seguintes á data da convocatoria para a celebración da Asemblea Xeral, rematando o prazo ás 24 horas do vixésimo día.

ARTIGO 55.-

A consulta ao Censo da Veciñanza Comuneira poderá facerse na Secretaría da Comunidade de Montes, por calquera comuneiro/a que o desexe, durante os dez días seguintes á data da Asemblea Xeral na que se decidiu o día para a elección da nova Xunta Reitora.

O Censo da Veciñanza Comuneira permanecerá pechado durante o período electoral, é dicir, dende a data da convocatoria ata o día das eleccións.

ARTIGO 56.-

As candidaturas que opten por ocupar os distintos cargos da Xunta Reitora da Comunidade poderán designar cada unha delas un interventor, que non sexa candidato a ningún dos cargos, na mesa electoral para que fiscalice a claridade das eleccións. Se por calquera circunstancia, non se presenta ningunha candidatura, a Asemblea Xeral poderá decidir investir á Xunta Reitora saínte como Xunta Provisional por un ano ou nomear unha nova Xunta Provisional. Tamén pode decidir celebrar unha nova Asemblea Xeral no prazo dun mes para proceder a unha nova elección, quedando mentres tanto a Xunta saínte como Xunta Provisional.

No caso de que a candidatura máis votada non supere a suma das abstencións, procederase a convocar outra asemblea xeral para a elección da nova Xunta Reitora.

ARTIGO 57.-
O voto é secreto e directo. Co fin de que prevaleza o principio de igualdade de oportunidades, a Xunta Reitora saínte que se convirte en Xunta Provisional, elaborará as papeletas de tódalas candidaturas e entregaraas ao Presidente da mesa electoral quen as depositará en lugar oportuno ate o día da Asemblea de elección da nova Xunta Reitora.

As papeletas de tódalas candidaturas teñen que ser iguais na forma, na cor e no número. Este non poderá exceder do número total da veciñanza comuneira inscrita no Libro do Censo.

ARTIGO 58.-
No caso de empate entre varias candidaturas, na mesma Asemblea acordarase outra data para a elección dunha nova Xunta Reitora. Neste caso soamente poderán participar as candidaturas empatadas co maior número de votos.

ARTIGO 59.-

Calquera incidente ou recurso que se presente durante a celebración das eleccións reflectirase na acta que o/a Secretario/a da Mesa electoral levante, e resolveranse na mesma Asemblea Xeral antes do reconto de votos, procedendo á Asemblea Xeral a resolver sobre os mesmos. Tal acordo poderá ser impugnado perante a Xurisdición Ordinaria, dentro dos dous meses seguintes.

ARTIGO 60.-

Unha vez resolto sobre os incidentes e recursos a que se refire o artigo anterior, acordarase a validez das eleccións e do reconto de votos, procedéndose a continuación a declarar electos para os cargos da Xunta Reitora, tomando acto seguido posesión dos mesmos. Na mesma asemblea xeral aprobarase un calendario para o traspaso da documentación e bens da comunidade de montes á nova xunta reitora, prazo que non pode ser inferior a 15 días.

CAPÍTULO XV – EXTINCIÓN DA COMUNIDADE

ARTIGO 61.-

A Comunidade extinguirase por calquera das causas seguintes:

1-      Por disposición legal que así o ordene
2-      Por renuncia de tódolos/as comuneiros/as
3-      Por perda da propiedade do Monte Veciñal, calquera que sexa a súa causa
4-      Por deixar de existir veciños na Parroquia
5-      Por imposibilidade de continuar desenrolando as actividades comunitarias para as que se constituíu

ARTIGO 62.-

No suposto de deixar de pertencer o monte á Comunidade e ser substituído por outros bens, poderá continuar a existencia da mesma e a explotación dos bens substituídos sempre que así o acorde a Asemblea Xeral.

ARTIGO 63.-

Cando ao tempo que se expropie o monte, se extinga tamén a Comunidade titular do mesmo, o importe do xustiprezo poderá investirse, cando así o acorde a Asemblea Xeral, na adquisición doutros montes para evitar a extinción. As novas propiedades deberán ser notificadas ao Xurado Provincial de Clasificación para que adquiran natureza de monte veciñal.

ARTIGO 64.-

Cando non fose posible o previsto no artigo anterior, a Asemblea Xeral, por maioría dos seus membros, decidirá sobre o emprego e distribución do importe correspondente á expropiación dos bens veciñais, pero esta non desaparecerá, en expectativa do dereito de reversión dos mesmos.

De extinguirse ou desaparecer a Comunidade de veciños/as titular do monte, de forma provisional e ata que se reconstitúa a Comunidade, e sempre que a Parroquia de onde radique o monte non exerza o dereito conferido no artigo 20 da Lei de Montes Veciñais 13/89, os montes serán xestionados de forma provisional pola Consellaría competente en materia de montes da Xunta de Galicia, que non poderá poñerlle cargas nin servidumes.

Unha vez extinguida a Comunidade, procederase á súa liquidación pola Xunta Reitora, agás que a Asemblea Xeral acorde o nomeamento de liquidadores especiais. A Asemblea Xeral poderá nomear os interlocutores que considere convenientes.

CAPÍTULO XVI – DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

PRIMEIRA

A aprobación, reforma ou revogación destes Estatutos correspóndelle á Asemblea Xeral, requirindo a convocatoria expresa e voto favorable da maioría dos presentes que representen, polo menos, o 50% do censo de comuneiros/as en primeira convocatoria e o 30% en segunda.

SEGUNDA

Os Estatutos polos que se viña rexendo a Comunidade quedan derrogados e substituídos polos presentes, que terán plena validez ao día seguinte da súa aprobación pola Asemblea Xeral.

Os presentes Estatutos entrarán en vigor ao día seguinte da súa aprobación en Asemblea Xeral, e serán remitidos ao Rexistro Xeral de Montes Veciñais en Man Común a través da Dirección Provincial, con orixinal e copia asinados polo/a Presidente/a e Secretario/a da Xunta Reitora, a composición desta mediante Certificación do Libro de Actas correspondente, a Certificación de que foron aprobados por Asemblea Xeral cos requisitos e as formalidades legais e unirase copia auténtica do Libro Rexistro de Comuneiros/as actualizado ao mes de Xaneiro.

CAPÍTULO XVII – DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Os presentes Estatutos foron redactados de acordo coa Lei 2/2006 de 14 de Xuño de Dereito Civil de Galicia, Lei de Montes Veciñais en Man Común do 10 de outubro de 1989 e o Regulamento do 4 de setembro de 1992, e Lei 7/2012 de Montes de Galicia, e serán reformados no seu caso por calquera outra lei que sobre montes veciñais se publique no futuro ou, no seu defecto, a lexislación xeral.

En todo o que non estea previsto nos presentes Estatutos, a Comunidade de Montes de Trabada rexerase polas disposicións legais vixentes en cada momento sobre Montes Veciñais en Man Común.

En Trabada a __ de ___________ de 2016.

O/A Presidente/a                                                          O/A Secretario/a